Klachtenprocedure KPE

Indien een opdrachtgever ontevreden is over de uitvoering of de kwaliteit van de aan hem geleverde dienstverlening kan hij een schriftelijke klacht indienen bij de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer zal de ontvangst van de klacht binnen 1 week na ontvangst schriftelijk bevestigen en eventuele vragen ter verduidelijking van de klacht aan de klager stellen.

Binnen 3 weken na het versturen van de ontvangstbevestiging ontvangt de klager een schriftelijk inhoudelijke reactie op zijn klacht.

Indien de klacht naar het oordeel van de klager niet afdoende opgelost is dan wel de opdrachtnemer niet binnen de gestelde termijn gereageerd heeft, kan de klager zich richten tot de Raad voor Arbitrage Bouwnijverheid welke vervolgens een uitspraak over de klacht zal doen na het horen van partijen.

De klachtenprocedure is opgesteld met inachtneming van de "Rules of Conduct" van de RICS. KPE onderwerpt zich dan ook volledig aan deze regels en de bijbehorende procedures.