KPE Groep

Klachtenprocedure

Indien een opdrachtgever ontevreden is over de uitvoering of de kwaliteit van de aan hem geleverde dienstverlening kan hij een schriftelijke klacht indienen bij de opdrachtnemer. KPE Groep zal de ontvangst van de klacht (binnen een week na ontvangst) schriftelijk bevestigen en eventuele vragen ter verduidelijking van de klacht aan de indiener stellen. Binnen drie weken na het versturen van de ontvangstbevestiging ontvangt de indiener schriftelijk een inhoudelijke reactie op zijn klacht. Indien de klacht naar het oordeel van de indiener niet afdoende opgelost is dan wel de opdrachtnemer niet binnen de gestelde termijn gereageerd heeft, kan de indiener zich richten tot de Raad voor Arbitrage Bouwnijverheid. Laatstgenoemde zal -na het horen van de partijen- vervolgens een uitspraak over de klacht doen. De klachtenprocedure is opgesteld met inachtneming van de ‘Rules of Conduct’ van RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). KPE onderwerpt zich dan ook volledig aan deze regels en de bijbehorende procedures.

KPE Groep
Bij alles wat wij doen, leggen de Peoplebuilders de lat hoog. Dat doen zij op basis van vijf kernwaarden: persoonlijk, kwalitatief, klantgericht, innovatief en betrouwbaar.
Dordrecht
M.H. Trompweg 229
3317 BS Dordrecht
(085) 016 04 78
Maastricht
Bassin 120
6211 AK Maastricht
Doetinchem
Gildenstraat 27
7005 BL Doetinchem
(085) 016 04 78
Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
(085) 016 04 78
Logo RicsLogo NTROLogo Cedeo